Spring naar hoofdtekst
Advocatenkantoor Van Venrooij Advocaten­kantoor Van Venrooij

Contact­gegevens

Advocatenkantoor Van Venrooij
Akerstraat Noord 81
6413 JC Heerlen
(Hoensbroek)

Telefoon: 045-521 13 98
Fax: 045-523 35 91
Mobiel: 06-228 18 600
Email:

Terug naar boven

Privacy­verklaring

1. Toelichting

Per 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming AVG in werking. Ons kantoor heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Wij moeten ons dus aan de wetten en regels houden en informatie die wij ontvangen vertrouwelijk behandelen. In onderstaande verklaring leggen we u uit welke gegevens wij verwerken en waarvoor. Voor vragen kunt u met ons contact opnemen.

2. Persoons­gegevens

Wij vragen aan u als klang naam en contactgegevens. Wij zijn wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Soms is aanvullende informatie nodig. Communicatie geschiedt digitaal, per post en per telefoon. Kantoor heeft een website en mr van Venrooij heeft de WhatsApp gegevens van sommige klanten. Het kan dus voorkomen dat uw persoonsgegevens via die media worden gebruikt.

3. Privacy rechten

Wanneer u persoonsgegevens in een gestructureerd digitaal bestandformaat verstrekt, heeft u het recht om ons om een copie te vragen. U kunt ook vragen om gegevens door te sturen naar een andere dienstverlening. Uw dossier wordt na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van maximaal tien en minimaal 7 jaar bewaard.

Op uw verzoek kunnen wij in een schriftelijke mededeling toelichting geven welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn, worden verwerkt of een copie van die gegevens aan u verstrekken. U kunt ook bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens. Aanvullen, verbeteren of wijzigen van uw persoonsgegevens is altijd mogelijk.

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde gegevens. Wij stoppen dan meteen met het verwerken er van. Uitzondering is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Kantoorpand (circa 1932)

4. Versturen van persoons­gegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegeven van u aan derde organisaties, tenzij wij uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen (bijvoorbeeld adresgegevens om post te versturen), of wij moeten voldoen aan wet- of regelgeving, verzoeken van een overheidsinstantie of een wettelijke procedure.

Wij maken afspraken met ontvangers van uw gegevens om te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. We verstrekken die gegevens alleen als het nodig is dat deze verwerkt worden, zoals een verzekering of de raad voor rechtsbijstand, de IT-leverancier, de webmaster, de stichting derdengelden Advocatenkantoor van Venrooij, de accountant en het rekenprogramma Aliber.

5. Het wissen van persoons­gegevens

Persoonsgegevens worden gewist wanneer die gegevens niet meer nodig zijn en we de gegevens wettelijk niet meer behoeven te bewaren. Ook kan het zijn dat u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om het bezwaar af te wijzen, of persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of wij om andere redenen uw persoonsgegevens wissen, op grond van een wettelijke verplichting.

6. Medewerkers

Kantoor verzamelt en verwerkt ook gegevens van medewerker in het kader van de gesloten overeenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.

7. Sollicitaties

Gegevens van sollicitanten die aan kantoor worden gezonden per mail, post, telefoon of persoonlijk contact zullen uiterlijk twee maanden na een sollicitatie procedure worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren.

8. Rechten en klachten

Voor informatie van uitoefening van één of meer rechten zoals genoemd kunt u contact opnemen met kantoor en uw verzoek zal binnen vier weken, behoudens uitzonderingen, worden behandeld. Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Terug naar boven