Spring naar hoofdtekst
Advocatenkantoor Van Venrooij Advocaten­kantoor Van Venrooij

Contact­gegevens

Advocatenkantoor Van Venrooij
Akerstraat Noord 81
6413 JC Heerlen
(Hoensbroek)

Telefoon: 045-521 13 98
Fax: 045-523 35 91
Mobiel: 06-228 18 600
Email:

Terug naar boven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van advocatenkantoor Van Venrooij (nader: het kantoor) gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 14109272.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met advocatenkantoor Van Venrooij, tenzij voorafgaand aan de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan het kantoor verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Van toepassing op de aanbieding of met de cliënt gesloten overeenkomst is de versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst bij de kamer van koophandel en fabrieken te Heerlen is gedeponeerd.

Artikel 2 Opdracht

Een opdracht komt tot stand nadat deze door advocatenkantoor Van Venrooij is aanvaard.

Artikel 3 Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten. Onder kantoorkosten worden begrepen porto-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax- ,e-mail-, reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor de inzage van registers of databanken.
 2. Het kantoor is bevoegd om het door de cliënt op grond van lid 1 verschuldigde tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de eindafrekening van de opdracht.
 4. Behoudens en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het kantoor aan de cliënt op uur basis declareren. Voor zover de hoogte van het uurtarief niet is overeenkomsten, zal het kantoor voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht het door haar voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen, zulks met inachtneming van de in het volgende lid genoemde aanpassingsfactoren. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door het kantoor worden verhoogd met een door haar zelfs vast te stellen percentage.
 5. Bedoelde aanpassingsfactoren zijn:
  • bij onbepaalde waarde over een geldelijk belang tot €250.000,- : 1
  • bij een geldelijk belang hoger dan €25.000,- : 1,25
  • bij een geldelijk belang hoger dan €500.000,- : 1,50
  • bij zaken die geen uitstel dulden: 1,50
  • bij zaken waarvan omgang of complexiteit dit rechtvaardigt: 2,00
 6. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancieerde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 7. De administratie van advocatenkantoor van Venrooij die betrekking heeft op de aard en tijdsduur van verrichtte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten strekt tegenover de cliënt tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt te leveren tegenbewijs.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van declaraties dient te gescheiden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is in geval van een handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW en in andere gevallen de wettelijke consumentenrente ex art. 6:119 BW.
 3. Het kantoor voldoet aan de verplichting tot het in stand houden van een separate derdengelden rekening. Alle financiele transacties met gelden van derden vinden via deze rekening plaatst, zodat de veiligheid van het geld van de cliënt is gewaarborgd.
 4. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten worden gesteld op 15% met een minimum van €125,- en worden vermeerderd met de verschotten.
Foto advocatenkantoor Van Venrooij

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van advocatenkantoor Van Venrooij is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verder aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van art. 7:407 BW.
 2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geld niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van het kantoor.
 3. Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en/of electronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of on line databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.
 4. Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derde(n), zoals accountants, financieel adviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders en/of deskundigen. Het kantoor is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken ter zake door deze derde(n) gemaakte fouten aan de cliënt over te dragen.
 5. Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van haar opdrachtgever voor wie zijn werkzaamheden verricht die voor 1 september 2008 verricht werden door een procureur. Deze opdrachtgever vrijwaart het kantoor van iedere aansprakelijkheid wegens fouten die de opdrachtgever maakt bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Artikel 6 Adreswijziging

 1. Het kantoor is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de cliënt te beschouwen. De cliënt dient adreswijzigingen schriftelijk aan het kantoor door te geven.
 2. Indien de cliënt niet langer een voor het kantoor bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is het kantoor bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

Artikel 7 Opschorting en zekerheidsstelling

 1. Het kantoor is zonder verdere waarschuwing gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijk mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Het kantoor is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgiste van de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door de cliënt verschuldigde, inclusief rente en kosten geheel is voldaan.
 3. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaald is het kantoor te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

Artikel 8 Het dossier

 1. Indien en voor zover de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden bij het einde van de behandeling van de zaak niet door de cliënt zijn teruggenomen, zullen de onder berusting van advocatenkantoor Van Venrooij gelaten bescheiden tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de cliënt worden bewaard.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is het kantoor bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen.
 3. Het kantoor aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en /of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van het kantoor uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal €200,-.

Artikel 9 Verjaring

Elk vorderingrecht van de cliënt jegens het kantoor verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is onderworpen aan nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het arrondissement te Maastricht bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.
Terug naar boven